Kariston Monitoimitalo, Lahti

Käyttäjät: Kariston koulu ja Lahden seurakunta
Koko: 1142 m2
Toinen käyttötarkoitus: Asuminen, 16 asuntoa
Valmistuminen: 11/2020
Materiaali: Puu

Ympäristöystävällinen monitoimitalo ja järkevät tilat kehittyviin tarpeisiin

Kun Lahden Kariston uutta monitoimitaloa alettiin suunnitella, tahdottiin ensimmäisenä selvittää, minkälaisia tarpeita erilaisille tiloille alueella on. Karisto on Lahden kasvavin asuinalue, mutta isona kysymyksenä projektin alkuvaiheessa oli, miltä sen ikäjakauma näyttää 10 vuoden päästä.

Tämä oli ohjenuora koko hankkeelle. Tunnistimme, että koulu ja varhaiskasvatus elävät tällä hetkellä ruuhkavuosia Kariston alueella, minkä vuoksi tarve kyseiselle tilalle tällä hetkellä on akuutti.

Kasvuennusteet näyttävät siltä, että tämä tarve tulee muuttumaan radikaalisesti vuonna 2030. Tämän seurauksena olisi hullua rakentaa pysyvää varhaiskasvatustilaa. Koska tilan tekninen käyttöikä on 50 vuotta ja jos tarve on keskimääräisesti 10–15 vuotta, olisi myös hullua kaupungilta tehdä pitkää esim. 20 vuoden vuokrasopimusta, koska tarvetta ei nähdä niin pitkälle eikä se olisi kustannustehokasta. Pitkä vuokrasopimusmalli ei huomioi tulevaisuuden tarvetta eikä jaa riskejä.

Tässä vaiheessa meidän konseptimme hyödyt nousivat esiin.

Kohteen suunnittelu aloitettiin tarvekartoituksella, mitä ohjasi täysin ensimmäisen käyttötarve. Tilat suunniteltiin koulun ja seurakunnan käyttöä ajatellen. Ensimmäisen käyttötarpeen kartoituksen jälkeen teimme suunnitelman, mikä tarve kyseisellä alueella voisi olla 10 vuoden päästä, kun ensimmäisen käyttötarkoituksen tarve loppuu tai vähenee. Tämän kartoituksen ja pohdinnan jälkeen yksi käyttötarkoitustarve nousi ylivoimaisesti muiden edelle – asuminen.

Kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin nä­ki­si ta­los­sa mie­lel­lään mui­ta­kin kir­kol­li­sia ti­lai­suuk­sia kuin kas­tei­ta.

– Muis­to­ti­lai­suuk­sia esi­mer­kik­si. Alu­eel­la ei niil­le var­si­nai­ses­ti tar­vet­ta ole, mut­ta ei­hän Le­von hau­taus­maal­ta ole Ka­ris­toon kuin kol­me ris­teys­tä. Jos muis­to­ti­lai­suuk­sia pi­de­tään Ka­ris­tos­sa, ei ih­mi­siä tar­vit­se oh­ja­ta kau­pun­kiin, hän huo­maut­taa.

Vuok­raa­mi­nen so­pii seu­ra­kun­nan uu­teen kiin­teis­töst­ra­te­gi­aan, ker­too yh­ty­män kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen.

– Ei ole jär­ke­vää ra­ken­nut­taa omaa, kos­ka ti­lan­ne alu­eil­la muut­tuu. Vuok­ral­la ol­les­sam­me voim­me ket­te­räm­min siir­tyä tuot­ta­maan pal­ve­lu­ja sin­ne, mis­sä niil­le kul­loin­kin on tar­vet­ta ja ky­syn­tää, hän pe­rus­te­lee.

Toissijainen käyttötarve löytyi arkielämästä – asumista tulee olemaan aina

Monitoimitalon tiloihin suunniteltiin toissijaisen käyttötarpeen, mukavan ja toimivan asumisen mukaiset tilat ja velvoitteet. Suunnittelun jälkeen saimme aikaan 16 toimivaa asuntoa, jotka ovat kooltaan 42–98m2. Muutostyö voidaan toteuttaa nopeasti ja kiinteistön käyttömahdollisuudet jatkuvat, jos tilan tarve muuttuu tulevaisuudessa.

Rakentamisen yhteydessä huomioimme kummankin käyttötarkoituksen koko rakentamisen ajalla, jolloin kiinteistön perusinfrastruktuuri ja rakenteet mahdollistavat molemmat käyttötarkoitukset ja kiinteistön elinkaari voidaan hyödyntää maksimaalisesti. Ratkaisu vähentää rakentamisesta johtuvia ympäristöpäästöjä ja käyttömahdollisuudet ottavat huomioon tilojen käyttötarpeen nyt sekä tulevaisuudessa.  

Yhteydenottoihin vastataan nopeasti. Perehdytys rakennuksen käyttöönottoon oli perusteellinen ja selkeä. Yhteistyö on toiminut hyvin ja se on ollut aktiivista.

Aki Pelkonen

– Muut­tu­va käyt­tö­tar­koi­tus on otet­tu suun­nit­te­lus­sa alus­ta läh­tien huo­mi­oon. Kaik­ki tek­ni­set rat­kai­sut teh­dään mo­lem­mat käyt­tö­tar­koi­tuk­set mie­les­sä. Ma­te­ri­aa­lia, luon­toa ja ra­haa sääs­tyy, kun ei tar­vit­se kaik­kea pur­kaa ja ra­ken­taa uu­sik­si, Joni Vark­ka ker­too.

Lahden Kariston monitoimitalo avattiin koulun ja seurakunnan käyttöön marraskuussa 2020.